နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့

၁. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးများ

၂. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော  ဆရာတော်ကြီးများ

၃. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (၄၇)ပါး အဆင့်အလိုက်

၄. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (၄၇)ပါး ဂိုဏ်းအလိုက်

၅. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ

၆. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဆရာတော်၏ အရည်အချင်းများ

၇. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ

၈. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရန် ကြီးကြပ်ခြင်း

၉. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ စုံညီအစည်းအဝေး

၁၀. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့(၄၇)ပါးဆရာတော်ကြီးများ၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်းချုပ်

၁၁. ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးများ၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်းချုပ်

၁၂. ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးများ၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်းချုပ်