သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်

၁. ရည်ရွယ်ချက်

၂. ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း

၃. ဖွဲ့စည်းဆက်သွယ်ပုံဇယား

၄. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့

၅. သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပေါ်ပေါက်လာပုံ

၆. မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ