၁၃၈၁-ခုနှစ် ( ၂၀၁၉) ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ဝါဆိုသံဃာ ( ဂိုဏ်းစုံ ) စာရင်းချုပ်