ဝိနိစ္ဆယရေးရာ

၁. လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၂. မည်သည့်သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ကမျှ လက်ခံစစ်ဆေးခြင်းမပြု ရသော မှုခင်းများ

၃. မဟန အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည့်မှုခင်းများ

၄. ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များ လက်ခံစစ်ဆေးခြင်းမပြုရသောမှုခင်းများ

၅. ပြီးငြိမ်းပြီးမှုခင်းများ

၆. နိုင်ငံတော်သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်စေခြင်း

၇. မြို့နယ်အဆင့်မှ နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိ ဝိနိစ္ဆယဆောင်ရွက်မှုများ

၈. သီးခြားသံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်စေခြင်း

၉. နိုင်ငံတော်သီးခြားသံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်စေခြင်း

၁၀. နိုင်ငံတော်သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်စေခြင်း

၁၁. ဝိနိစ္ဆယဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စေခြင်း

၁၂. ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ထိ ဆုံးဖြတ်ပြီး အဓမ္မဝါဒမှုခင်းများ

၁၃. ၁၉၈၈-ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်အထိ (နိုင်ငံတော်သံဃဝိနိစ္ဆယ)မှုခင်းများစာရင်း

၁၄. မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ