မဟန အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည့်မှုခင်းများ

(က)

ဂိုဏ်းတစ်ပါးနှင့် ဂိုဏ်းတစ်ပါးတို့ ဖြစ်ပွားသော သို့မဟုတ် ရဟန်းသာမဏေနှင့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ဖြစ်ပွားသော သာသနာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် အငြင်းပွားသည့် ဝိဝါဒါဓိကရုဏ်းမှုခင်း၊

(ခ)

ပြီးငြိမ်းပြီးသော မှုခင်း၊ မပြီးငြိမ်းသေးသော မှုခင်းဟု အငြင်းပွားသည့် ဝိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်း၊

(ဂ)

သာသနာ့ မြေပြင်ပ၌ ရှိသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် အငြင်းပွား သည့် ဝိဝါဒါဓိကရုဏ်းမှုခင်း၊

(ဃ) အမွေမှုရောယှက် ရှုတ်ထွေးပါဝင်နေသောဝိဝါဒါဓိကရုဏ်းမှုခင်း၊