၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ထိ ဆုံးဖြတ်ပြီး အဓမ္မဝါဒမှုခင်းများစာရင်း