ပညာရေးရာ

၁. လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၂. တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကကောဝိဒစာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု

၃. ၁၃၈၁-၁၃၈၂(၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်း

. ၁၃၈၁-၁၃၈၂(၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်း

၅. ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိကာယ်စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်း

၆. အဘိဓမ္မာနှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်း