အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းငါးကျမ်း၌ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်သူမြတ်(၃)ပါးနှင့်သီလရှင်ပထမ(၁)ပါးအုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းငါးကျမ်းအောင်(၉၇၉)ပါး(စာမျက်နှာ ၁ မှ ၅၀ ထိ)(ဆက်ရန်ကျန်)

. . .