အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းငါးကျမ်းအောင်(၉၇၉)ပါး(စာမျက်နှာ ၅၁ မှ ၈၄ ထိဆုံး)

. . .