၁၃၈၃(၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

၁၃၈၃(၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ ကြေညာချက်၊ ကျမ်းပြီးအောင်စာရင်းနှင့် အောင်စာရင်းချုပ်

https://drive.google.com/file/d/1Z-wEOZOMBzcKs0DqeCmw-fnIYMVy7uVd/view?usp=sharing

အုပ်စု(၃) မဇ္စျိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ သုံးကျမ်းအောင်(၆၃)ပါး၊ နှစ်ကျမ်းအောင် (၂၃)ပါး၊ တစ်ကျမ်းအောင်(၈)ပါး

https://drive.google.com/file/d/14tKMWQrvjeWgc42J6nLY4f_YKI4MAu3j/view?usp=sharing

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင် အရှင်မြတ်သုံးပါးနှင့် သီလရှင်ပထမ(၁)ပါး

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ သုံးကျမ်းအောင်(၃၁၃)ပါး

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ နှစ်ကျမ်းအောင်(၂၃၆)ပါး

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်ကျမ်းအောင်(၅၄)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1MlszCLgbkvNJ06uj_WEFvdLG2azzmMKO/view?usp=sharing

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်မြတ်(၃)ပါး

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ သုံးကျမ်းအောင်(၁၀၃)ပါး

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ နှစ်ကျမ်းအောင်(၇၀)ပါး

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်ကျမ်းအောင်(၃၆)ပါး

အုပ်စု(၆)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင် (၁)ပါး

အုပ်စု(၇)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ငါးကျမ်းအောင် (၁)ပါး

အုပ်စု(၇)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင် (၃)ပါး

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း)တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်မြတ် (၃)ပါး

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း)နှစ်ကျမ်းအောင် (၂၁၅)ပါး (အမှတ်စဉ် ၁-မှ ၁၄၁ ထိ) (ဆက်ရန်ကျန်)

https://drive.google.com/file/d/12_PDfYeNH_nBJxi9rafY8NRPBHOJb_-B/view?usp=sharing

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း)နှစ်ကျမ်းအောင် (၂၁၅)ပါး (အမှတ်စဉ် ၁၄၂ – မှ ၂၁၅ ထိဆုံး)

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း)တစ်ကျမ်းအောင် (၈၅)ပါး

အုပ်စု(၉)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်(၁)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1By5rDRHiSr4iTG-9KMmT6IBSc2d6xAQK/view?usp=sharing

၁၃၈၃(၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ

အုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ သုံးကျမ်းအောင်(၂၉)ပါး

အုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ နှစ်ကျမ်းအောင်(၂၉)ပါး

အုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်ကျမ်းအောင်(၆)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1Y4QL2lcnR8s7HUqiR698ruMKM7mlbUlW/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)မဟာဝိဒူ ဝိနည်းအဋ္ဌကထာ သုံးကျမ်းအောင်(၁)ပါး

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)မဟာဝိဒူ ဝိနည်းအဋ္ဌကထာ နှစ်ကျမ်းအောင်(၁)ပါး

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)မဟာဝိဒူ ဝိနည်းအဋ္ဌကထာ တစ်ကျမ်းအောင်(၉)ပါး

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) မဟာဝိဒူ ဒီဃနိကာယအဋ္ဌကထာ တစ်ကျမ်းအောင်(၂)ပါး

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း) မဟာဝိဒူ အဋ္ဌကထာနှစ်ကျမ်းအောင်(၄)ပါး

အုပ်စု(၉)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက) မဟာဝိဒူ အဋ္ဌကထာတစ်ကျမ်းအောင်(၁)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1cbvJCEy_C-whYtzBSpD6TFo1sb4aOK7N/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းတစ်ကျမ်းအောင်(၄၄၄)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1-cejfCkGv9qjP9lSlCjl4cIEkkczxn4m/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းနှစ်ကျမ်းအောင်(၃၂၂)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1MX-N8KzsiKC4-PyDCM00eeMHuOTdV2zH/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းသုံးကျမ်းအောင်(၃၀၁)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1Hwl6N0SGgDbXxcfB6nt4IQxBVMHgUPD4/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းလေးကျမ်းအောင်(၃၃၂)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1cnobixYCWUwXEmmEZSDGzID7vHLbONeB/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းငါးကျမ်း၌ တစ်နို်ငငံလုံး၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်သူမြတ်(၃)ပါးနှင့်သီလရှင်ပထမ(၁)ပါး

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းငါးကျမ်းအောင်(၉၇၉)ပါး

https://drive.google.com/file/d/13t09qs-thXrOgkisrIrJ_8b70ERoiDtK/view?usp=sharing