(၁၃၈၃)၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယအောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယအောင်စာရင်းကြေညာချက်https://drive.google.com/…/1nBBaSD0NVcAnaKGzWu8…/view…

၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် သွင်း၊ ဖြေ၊ အောင် ရာခိုင်နှုန်းစာရင်းချုပ်https://drive.google.com/…/1uFcLki3X…/view…

၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင်မြင်သူများတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိအောင်မြင်တော်မူသော အရှင်မြတ်(၃)ပါးနှင့် ပထမရရှိအောင်မြင်သော သီလရှင်(၁)ပါးhttps://drive.google.com/…/1HqoAl…/view…

၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁)ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ပါဠိပါရဂူအောင်(၁)ပါးနှင့်မြန်မာဂုဏ်ထူးအောင်(၅)ပါးhttps://drive.google.com/…/1mZSTDxNlz612pKwImmX…/view…

၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁)ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင်(၅၉၇)ပါးhttps://drive.google.com/…/1x1kywgn7By68zuIXYAB…/view…

၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁)ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းနှစ်ကျမ်းအောင်(၇၀၂)ပါးhttps://drive.google.com/…/1cTZJ3rIwY…/view…

၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁)ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲကျမ်းရင်းတစ်ကျမ်းအောင်(၁၄၄၂)ပါးhttps://drive.google.com/…/1FbVVyXfgSW2mUtBdimj…/view…