၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းကြေငြာခြင်း

အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက်https://drive.google.com/…/1_LKh8Uin…/view…

၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အထူးအောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1shv…/view…

ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/156r3c46c6FttL93DYKr…/view…

ကရင်ပြည်နယ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1QFVdVvBWx…/view…ချင်းပြည်နယ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1upXx4Tg8HPfQX3R…/view…

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1Xp3GaK0RxxqUCXO8…/view…

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1Fvfd-2JR__o…/view…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1Su1-n7Mgj…/view…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1cv7z27A3Kszwt…/view…

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်) ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1DYc3TLTGbf3J273L9…/view…

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1q6A71…/view…

နေပြည်တော် ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/18kxF4j7qhcOI3Qzye…/view…

မွန်ပြည်နယ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1b-4amzljXUWYGmo…/view…

ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/195k5UwN1-keu1VUXIr…/view…

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန်အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/143CFOU6t3k7XiqigJsK…/view…

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1P4q64RlMJxeihSgQlwY…/view…

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1WeKseBF0mxv3pZVftKw…/view…

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်) ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1_qiboiXtw5E950BLs9k…/view…

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1YhFD6apU9IS…/view…

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/16e9ih_o…/view…

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1YiUt86GKVVqfdemhdq5…/view…

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၃ ခုနှစ်(၂၀၂၁ ခုနှစ်)ပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/…/1ZG8if…/view…

61261217 Comments246 SharesLikeCommentShare

61261217 Comments246 SharesLikeCommentShare