စာဖြေပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဖြေဆိုမည့်အုပ်စုအလိုက်(ဝိဒူတန်း/မဟာဝိဒူတန်း) ဝင်ခွင့်လွှာပုံစံများ

PDF ဖိုင်ကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ယူနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1DUfeuDbrmDr4AEa8jr3jZqI5k2uCSZ8R/view?usp=drive_link