၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာချက်

https://drive.google.com/file/d/18lQr1Xoz1OO3wDg79GieV27JyhZJrtE9/view?usp=sharing

၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင်မြင်သူများတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိအောင်မြင်တော်မူသော အရှင်မြတ်(၃)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1Vdzux3yBZwlVphqa9zAec2sxCjskFa1g/view?usp=sharing

 

၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ပါဠိဂုဏ်ထူးအောင်(၆)ပါးနှင့် မြန်မာဂုဏ်ထူးအောင် (၃)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1ETinQmFEfI0_ajnOU85GFK0FQwkkJhUE/view?usp=sharing

 

၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် သွင်း၊ ဖြေ၊ အောင် ရာခိုင်နှုန်းစာရင်းချုပ်

https://drive.google.com/file/d/1X3hxPV5rdQicOYRBEkWdDeSRWYiJu5Xs/view?usp=sharing

 

၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် အောင်စာရင်းစာမျက်နှာအညွှန်း

https://drive.google.com/file/d/172BnjeDEHoJGajsjavTL2TqQt7UmTEvd/view?usp=sharing

 ၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင်(၁၄၄၄)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1zrOZ9tc0RgO9rOM6R1eRb-PmC6hP-jCO/view?usp=sharing

 

၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းနှစ်ကျမ်းအောင်(၁၇၃၆)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1PsKk_WNQ7felMlrVhNhVsF9Dl85HgW8t/view?usp=sharing

 ၁၃၈၅(၂၀၂၄) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းတစ်ကျမ်းအောင်(၁၇၇၇)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1bJUxCmrU-i4ptDZv3onHHF-ixzF4pyet/view?usp=sharing