၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန်(ငယ်၊လတ်၊ကြီး) အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းကြေညာချက်

https://drive.google.com/file/d/1P0XM8cD-bCkj2iH0iIAasQ64TKMXaSN2/view?usp=sharing

ကချင်ပြည်နယ်၊ ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1ogSMEat3KSQ1spFkZbNxHktY7z1nBpQc/view?usp=sharing

ကယားပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1DA4XWLOOP8suxjk4rnp2eOihjYXpQ908/view?usp=sharing

ကရင်ပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1mfm5wZ2PTsawb2F3IIlFTnJGnq1vbxvL/view?usp=sharing

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/11TcBLN2M7fzFpR3BY9Stuq3OkaC4Ad-D/view?usp=sharing

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1-3maWZi3QfYvwea_XVJvea6OytJUkWko/view?usp=sharing

နေပြည်တော်ကောင်စီ ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1KIR8ywdXjhS3RIHCuDmWYkJtuVZiLcpr/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1IOkyMt7c5eKMkLt_Nqgk9yG5oiGzlci9/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1QGZKg1QsGG_oMA4GGPvxw-cBHsclwjJL/view?usp=sharing

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်)  အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1yNxMOl3uG0gIq8W31H_CNMn4MjI6swxf/view?usp=sharing

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/135j3y8AXhLLttzojyDNVeBZwELRGMymw/view?usp=sharing

မွန်ပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1prm4Dc3X0A0gGnHeWCcQxBLEoxA5CgIG/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1gDQFjvMkoaTYaV2WCFuaRK8pRZ-_7Ek9/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်)  အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/12NKy8scHXiqaicc80KDZprXhDma8vCET/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1ZXyWKaXAXS2lzfvRzSvyaeGSFrCxqlH5/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/12hzB-v45YfHgc_DpN2Evfn2dj09tb045/view?usp=sharing

ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1uScuPf2QaPZFdcWGPi_zBC0K0QGTNV7b/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1U0C_gLCLwCQOi2gbjaJ0YLkQOuYbF90F/view?usp=sharing

 ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1kt9hxXoyHeoYoEd_sfM8N7Uv-wLzrvb4/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1ljo38HxbsSkI8vKGDc_B48zlH-QnQ06t/view?usp=sharing

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/17oQpkoqgAmd7-ko7lrtK40larmGhMAW2/view?usp=sharing