၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်းကြေညာချက်

https://drive.google.com/file/d/1Hm_ZZQ0KiJtnaY93t5zXwfhTfV9Swb-b/view?usp=sharing

ကချင်ပြည်နယ်၊ ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1oOr27djunfcM7RFOGqr0V276oNdSWpG6/view?usp=sharing

ကယားပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်)  အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1jk1TqKJC5pzaJBbOWnkDo1iwH_injl4G/view?usp=sharing

ကရင်ပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်)  အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/17SKUWxH42_wHHws2NIOGLtU23OSJ-LyP/view?usp=sharing

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1FO_B3nxJDqBuaAR2e_EORPfVizJI_HLL/view?usp=sharing

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်)  အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1QK4YkeGz0JFVrIdbs3wfoAfeQugH4moF/view?usp=sharing

နေပြည်တော်ကောင်စီ ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1PaB_4-rzlOdlcfUkLxxUj-Z_3M7vUzdk/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်း)၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1Mn2pPmvBnYaAG3-ZxUrbH5PooxGE019P/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1UJPDIMfPK8zdOLPoxV_DTyPVizA-wWSU/view?usp=sharing

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1gWN7vIuuEgnKCloeNdYuHl9MOOdqSiX-/view?usp=sharing

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1gR9pN-47O4Ghcct824GXigXT4xOhSekC/view?usp=sharing

မွန်ပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1avMtVNZy2F3snRJmqsAO-kJaBxjG2hsL/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1wMHA9XlCgGCt2kuXD_fIfWarEG56vmlI/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1BxgSOQu8DJgsEgHoIoqgk8uuou1PLahb/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1kGdw_etz3XYcoD8V9KB1kgRrPrrDIA4b/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1Y1r05Tj1E5I9CywTiH_SiWbUucNHKslh/view?usp=sharing

ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1KWpCpOzwD7VVHRlKlsWAmqfL0wtBsELN/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/115rGocPn5g9O2V3GV-WRT7ptAG1Z0Uva/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1byFK-lu_SKFcpPKnk8FA0h0aoc6BwdVP/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1CccXtsAjVzkGBXfd14RpOgc09cNhstss/view?usp=sharing

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၄ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1mvkLnEyBasArS9HGHahPqzo024zyoQSU/view?usp=sharing