၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃)အဘိဓမ္မာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကြေညာချက်

အဘိဓမ္မာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ အမှတ်အများဆုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1x1zfHrxGb1T1uWdnPemkSyZwCFmnMqN2/view?usp=sharing

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ (၆၅)ကြိမ်မြောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1F2xfBnHeMXW0B2JeZqmkcFHZiX1Xegy9/view?usp=sharing

၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃) (၆၇)ကြိမ်မြောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ်ထူးဆောင်)အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1RrqO8R2dMy1AYlHGJtQAFhzdSxu3anxp/view?usp=sharing

၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃) (၇၀)ကြိမ်မြောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1wq6_-aq-6iT1Yoa8A_KsBbcWbEWo7FAv/view?usp=sharing