၁၃၈၅(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၅(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ ကျမ်းပြီးအောင်စာရင်းနှင့် အောင် စာရင်းချုပ်

https://drive.google.com/file/d/1Aia_jR0wPjmcUYUaG6bw3rmf6m1Gjndl/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းတစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1YX_bZ-Ftv1QBJKtb4OkUnRF6tMBe4hvJ/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းနှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1uGUn3Rxj-v465XNVD5mchmroDNomD1Ea/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းသုံးကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1jXq2PvIVomMSAa2_WUvPabH3UyC12__S/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းလေးကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1mR4XhD_6br-Fg1heOKqjw1vM_ew4TqGv/view?usp=sharing

အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းငါးကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1u62H-Sf_XC-kp8y_fbi00nINs1xiX6IC/view?usp=sharing

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1bzwOtkKQ4V6MFAXw_-hT7pp2I4a9N8AI/view?usp=sharing

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1VBgjyvurpHEaOUFrdAeoY-scwCsNkPz_/view?usp=sharing

အုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1X7Ep7oVV2En-U5ohH2crc4ryFFBhuvae/view?usp=sharing

အုပ်စု(၃) မဇ္စျိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1VBTQx2SCUqq-VCOUVXv0MePplaiZ-Bsr/view?usp=sharing

အုပ်စု(၃) မဇ္စျိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1VJKVTawjfzHKmpxbaZ0YQ9yhuq0-JDZ6/view?usp=sharing

အုပ်စု(၃) မဇ္စျိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1rMbEF9ebTFBoanErLkVZiJnulcfLkzob/view?usp=sharing

အုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1iDaMkPwVSTm-t3nzmh6Bcp_3Y4pjlUfO/view?usp=sharing

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1SCbIp8ShvwXUfiCHZQV07WyduVYPxM3R/view?usp=sharing

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/15OMPXFNx9UDXuKWy8sekXCklg8DtUGyY/view?usp=sharing

အုပ်စု(၅)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1cO29H9wYfXKAC1KMJTD7M2EmW-NEL1AR/view?usp=sharing

အုပ်စု(၆)နှင့် အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/10aFoFAh1clb6-Mf9Br5kmZ7vtnaBQeEJ/view?usp=sharing

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1ttvQeVMkqKb0IN5lgSZnw3Kyv13wT9GH/view?usp=sharing

အုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1FeaNrzT7EOaGWzNNzGNSQMr5ygc7IKbY/view?usp=sharing

အုပ်စု(၉)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက)အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1jSZFVTT-jTE1hMjumHm0eBl4CYGp4dxs/view?usp=sharing

မဟာဝိဒူ အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1JarYEbUZX8cnINNNGJJxQvf80EYv64Fb/view?usp=sharing