၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာချက်

https://drive.google.com/file/d/1JHWIPCyY6LgyYES8Uj3lW4SsOCiH6iFk/view?usp=drive_link

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် သွင်း၊ ဖြေ၊ အောင် ရာခိုင်နှုန်းစာရင်းချုပ်

https://drive.google.com/file/d/1BJZd1BoSq4EbLjGf5MKdpdfrI0h9qqk0/view?usp=drive_link

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင်မြင်သူများတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိအောင်မြင်တော်မူသော အရှင်မြတ်(၃)ပါးနှင့် ပထမရရှိအောင်မြင်သော သီလရှင်(၁)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1GqESqQXk8Nrfw99Jk6XgXhFJpabH5IwU/view?usp=drive_link

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ပါဠိဂုဏ်ထူးအောင်(၃)ပါးနှင့် မြန်မာဂုဏ်ထူးအောင် (၁၂)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1TUnX0DwiJoQ_y-JuZAwTfW35DJzmpqEK/view?usp=drive_link

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင်(၁၂၉၇)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1HuazKUjxQZYqBqrvoMAhDqpNANntAdSh/view?usp=drive_link

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းနှစ်ကျမ်းအောင်(၁၁၉၈)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1GCrrfafcGn8dd8Bmn5lqcvpH5gnwsMG6/view?usp=drive_link

၁၃၈၄(၂၀၂၃) ခုနှစ်၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကျမ်းရင်းတစ်ကျမ်းအောင်(၁၄၅၄)ပါး

https://drive.google.com/file/d/1uqiRbwAODQ5-0Q0PFNBGcXDg_6eoNV7q/view?usp=drive_link