၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်းကြေညာချက်

https://drive.google.com/file/d/1vEWoiMxtxl4Pa0b2Z2z4g1LfToEZW601/view?usp=sharing

ကချင်ပြည်နယ်၊ ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1mVqQB1t0RyIY6B4u3hggKQsZS8v4I-xU/view?usp=sharing

ကယားပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1lwj3Iys7YKibM1dn5fiobV7U35Z2IZSB/view?usp=sharing

ကရင်ပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1qszq–SHnuYxrapqLfb6nY10rx3lflfF/view?usp=sharing

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1l3dm3wvMe0nsbx3hYTTPUUDPb9kdvXIg/view?usp=sharing

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1Kz813IFtuhNqqAOkatJ4bAhNV2BPsnmV/view?usp=sharing

နေပြည်တော်ကောင်စီ ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1OFG2sBTKe1bQNXT11ObrwSq-HaJrSKLj/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1BwMFdZzf4a8vO2RsCCVV_hdlrlaBnk4n/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/136wfm-QSbh0BmYvQHAnjGt1xoyq6EcFe/view?usp=sharing

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1B9XiI3MHNnGvm_Z_XzCmivgyV8MSJz4Z/view?usp=sharing

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1VznvoxG_r1X6bcNBOdvmCWylHiVGNnJs/view?usp=sharing

မွန်ပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1QYkQw5xdGQ2yAUvzhJJrlAFhvX3WtYgo/view?usp=sharing

ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1g5G8k_1BgnCdhERTxtCojnqeRIUGsfn4/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/16Xo0drAilLEyZUxEhO9dZI9xTDORty_E/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1-5vAHiT5jIlGDwnPKEceDdIfhnOsdyQu/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1bhIHoX4gwlJFXcyzmwOC4GKMolkEZB8j/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1cxknl06QM3w31kmOkLk7lq1g30FZwBnR/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1m_oGc2bSlQ6RH22bFY7oKl9JM0S1iV56/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1SSed-6ri2o61kBS2cc3N6VDuOKKP2eST/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1ISHN8dmUU-NcDaYNLs9FwvXCHrneP09U/view?usp=sharing

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/11LoOK2eMNGpf3WbPBe8jSNsXyIEEW6VC/view?usp=sharing