၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်းကြေညာချက်

https://drive.google.com/file/d/1FUyz3XAos2OYBYT3SOXdu8-7u53M3wmk/view?usp=sharing

ကချင်ပြည်နယ်၊ ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1cuNqns5LLlPwprFrkxe4PNhc0Wujdhe3/view?usp=sharing

ကယားပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1da3cCKII-vc2JCOB329VMpb4JTBsLSYY/view?usp=drive_link

ကရင်ပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1OQDpCIRnK7TmFFCyMwSN7isdDLb6_zwV/view?usp=sharing

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1JD8BHMYuEDMnKqanWxx1qFm6wuqt_nvu/view?usp=sharing

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1MfC3AcxA1LmuZDMEO8dQY9XMcO48FcBW/view?usp=sharing

နေပြည်တော်ကောင်စီ ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1NaCbaCjVpACNY11ptsi7lgbRXqg8EAAM/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1A4R5tUKHHq7SyfeBQrFA77-w-235AoIq/view?usp=sharing

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1tjdyudg0DAH2lPkMfH49c_LiDdZuKHxJ/view?usp=sharing

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1EDmFh0kXQ6FThYvn-XKiX6ZsuMznrH_7/view?usp=sharing

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/12CjGuFTgERg-K9G3h93DKCzcKk0-M7GW/view?usp=sharing

မွန်ပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1M9Gst5mGx89rYRmtjTy1BgExnClqOVh5/view?usp=sharing

ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/10ztvg4m5gB0zDh9LV9eMyZj1rLQiN484/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1seAmtvyH5vus6QNIfV-ds5d2h2KG8VKZ/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1pJNlPmAWQvaPNS_id47t9YcfaBHh453s/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/18NiPYmChoZ7EfxzeZPhfDqd09pfz74vh/view?usp=sharing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်းစာဖြေဌာန) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/10zKlKcrXXuMQQwodv4g8F38XW_duDsNc/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1w9cOfJlrv6jJXbhrMD06GvQXQIgqCj1Y/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/14hDbefbcPTO2yjF1arDnjg8z1eNbevTx/view?usp=sharing

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1pJgOR1RFSUPJFCdPDUDyGt9NtXuJNOQO/view?usp=sharing

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၈၄ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်) အစိုးရပါဠိပထမပြန် အောင်စာရင်း

https://drive.google.com/file/d/1WVeR7RVoMMnZEX60wkDDORZf-xF5-6Mv/view?usp=sharing