၁၃၈၄(၂၀၂၂)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စဉ်အကြောင်းအရာအောင်စာရင်း (PDF)
၁၃၈၄(၂၀၂၂)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်(ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ပထမကြီး)အောင်စာရင်း ကြေညာချက်Download
၁၃၈၄(၂၀၂၂) ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲ(အခြေပြုမူလတန်း)အောင်စာရင်း ကြေညာချက်Download